HYRYNSALMEN SEURAKUNTA

Nivantie 4
89400 HYRYNSALMI
Puh. 08 - 617 23920
Avoinna klo 9.00 - 12.00

Uusimmat kuvat

Uutiset

11.10.2017PALVELEVA PUHELINLue lisää »

Talous ja hallinto

Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle,

henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa kiinteistöpalveluiden työnjohdon, metsäkiinteistön ja tonttien hallintaan liittyvät

asiat,  hautausmaahallinnon ja hautainhoitosopimukset erillisen hautainhoitorahaston kautta.

Talouspäällikkö Tuula Kivijärvi 040 546 0055

email: tuula.kivijarvi@evl.fi

 Kirkkoneuvoston kokous ti 19.9.2017 klo 14.00 - 15.10

127 §

KOKOUKSEN  AVAUS JA ALKUHARTAUS

Kirkkoherra piti alkuhartauden, jossa laulettiin virsi 329 ja 15. su. hel. rukous.

 

128 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 4 §) kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouskutsu on lähetetty 12.9.2017 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätös:   Todettiin.

 

129 §

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytä-

kirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastus on sovittu vuoroperiaatteella. Tarkastusvuorossa olisivat Juha Hankkila ja  

Liisa Juntunen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Juntunen ja Pentti Remes.

 

 

 

130 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

EsitysTyöjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Muihin asioihin lisätään: Tarjouksen hyväksyminen seurakunnan kiinteistöjen talvikunnossapidosta ajalle 1.10.2017 – 30.4.2019, Työntekijöiden vapaa-aikasuunnitelma 1.10.2017 – 31.1.2018, Kirkon lämmityspäivät ja Jumalanpalvelusten poikkeavat alkamisajat.  

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin muutoksin.

 

 

 

131 §

HENKILÖKUNNAN MUISTAMINEN

  1. Yleiset ohjeet:

Käytännön järjestelyistä ja yhteydenotoista vastaa se tehtäväalue, jonka henkilökuntaan ao. henkilö kuuluu. Henkilöstöhallinnosta vastaava seuraa merkkipäiviä.

Lahjat kirjataan sen tehtäväalueen kuluihin, johon henkilö kuuluu. 

Seurakunta muistaa henkilöstöä seuraavissa tapauksissa.

Läksiäiset järjestetään pois lähtevän henkilön suostumuksella.

Läksiäislahja perustuu palvelusuhteen pituuteen.

  1. Läksiäiset

Läksiäiset ovat arvoltaan n. 60 euroa. Tehtäväalue vastaa tilaisuuden tarjoilusta (esim. kahvi ja kakku).

-          alle 1 vuotta – kukat tai kirja

-          1 – 10 vuotta, kukat ja tehtäväalueen valitsema lahja

-          yli 10 vuotta, kukat ja lahja arvo n. 100 euroa. Vastuualue henkilöstöhallinto.

  1. Merkkipäivät

Seurakunta huomioi henkilökunnan 50 – ja 60 – vuotisjuhlapäivät, kuitenkin henkilön suostumuksella.

Kukat ja lahja, jonka arvo on 80 euroa. Vastuualue henkilöstöhallinto.

Seurakunta muistaa myös luottamushenkilöitä.

  1. Pitkäaikainen palvelu

Seurakunta muistaa pitkäaikaisia työntekijöitään Kirkkopalveluiden ansiomerkillä 10,20 ja 30 vuoden seurakunnallisesta palveluksesta. Vastuualue henkilöstöhallinto.

  1. Hautajaiset

Seurakunta muistaa hautajaisissa entisten työntekijöiden omaisia adressilla, jos siunaus tapahtuu muulla paikkakunnalla.  Vainajan siunaustilaisuuteen osallistuttaessa omaisia muistetaan kukkalaitteella tilanteen mukaan.  Seurakunnan tilat (keittiö ja seurakuntasali) muistotilaisuutta varten ovat maksuttomat. Vastuualue henkilöstöhallinto.

  1. Muuta huomioitavaa

Em. tilaisuuteen osallistuvat kirkkoherra, tehtäväalueen esimies ja muuta henkilökuntaa tilaisuuden luonteen mukaisesti.

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilökunnan muistamisen läksiäisissä, merkkipäivinä, pitkäaikaisen palvelun johdosta, hautajaisissa sekä hyväksyy osallistumisen tilaisuuksiin.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

132 §

PUUNMYYNTITARJOUSTEN KÄSITTELY JA TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Voimassa olevan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti Hyrynsalmen seurakunta on tehnyt

tarjouspyynnöt puunmyynnistä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

Määräaikaan mennessä seurakunta on saanut kolme tarjousta:

Kauppaan kuuluva puumäärä on 1710,0 – 1720 m3.

Tarjoaja:                                                   Kokonaiskauppahinta:

Pölkky Metsä Kmo  Oy       xxxxxxxx

Kuhmo Oy                                                 xxxxxxxx

Metsä                                                                             xxxxxxxxx

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Pölkky Metsä Kmo Oy:n tarjouksen kauppahintaan

xxxxxxx euroa.

Päätös:  : Kirkkoneuvosto hyväksyi Pölkky Metsä Kmo Oy:n tarjouksen kauppahintaan xxxxxxx euroa.

 

 

133 §

MAA- JA RANTA-ALUEEN VUOKRAAMINEN

Käsittely kn:n kokouksessa 24.8.2011 § 80

Talouspäällikkö on käynyt 28.7.2011 kyseisellä tontilla, jolloin Marjo Hiltunen esitti haluavansa vuokrata seurakunnalta tonttimaata siten, että kiinteistölle menevä tilustie suljetaan, lisäksi Hiltunen haluaa rakentaa venelaiturin pappilan rantaan.

Esitys: Kirkkoneuvosto päättänee tontin vuokrauksesta, tien sulkemisesta  ja venelaiturin rakentamisesta

ns. pappilan rantaan. Liite 3.

Päätös: Kirkkoneuvosto  päätti  luvata Marjo Hiltusen pitää venettä ns. pappilan rannassa sekä vuokrata

tonttimaata käyvällä hinnalla.

Marjo Hiltusen kirje maa- ja ranta-alueen vuokraamisesta.

Marjo Hiltunen ei ole tehnyt vuokrasopimusta Hyrynsalmen seurakunnan kanssa kokouksen 24.8.2011

päätöksen perusteella. 24.8.2017 päivätyllä kirjeellään hän haluaa vuokrata lisätilaa miehen yrityksen kalustolle, peltoalaa maanviljelykseen ja ranta-aluetta perheen käyttöön.

Talouspäällikkö on käynyt tontilla 14.9.2017.

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto päättää vuokrata tonttimaata miehen yrityksen autokalustolle

pysäköintiä varten.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

 

134 §

TALOUSKATSAUS 1.1.2017 – 31.8.2017

Talouskatsaus 31.8.2017 saakka tuodaan kokoukseen.

Talouspäällikkö selvitti taloustilanteen 31.8.2017.  Annettiin tiedoksi.

 

135 §

KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

4/2017 Päätös myöntää oikeuden avustaa ehtoollisen jaossa kirkkoneuvoston jäsen Kauko Komulaiselle.

 

 

136 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 24.8. – 11.9.2017

2/03/2017 Kiinteistöasia

Seurakuntakeskuksen vesivahingon selvittäminen ja korjaustöiden aloittaminen välittömästi lisävahinkojen välttämiseksi.

3/03/2017

Seurakunta on saanut senioriopettajilta lahjoituksena kuusen. Suomi – 100 juhlakuusi istutetaan kirkkotarhaan 19.9.2017 tapulin puoleiselle alueelle, josta on poistettu lahoja koivuja muutama vuosi sitten. 

 

137 §

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN SEURAKUNNAN KIINTEISTÖJEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

AJALLE 1.10.2017 – 30.4.2019

Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset talvikunnossapidosta 15.9. klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:

Tarjoaja:                                                  €/h/0 alv       +alv                                    

Pertti Tolonen                                          xxxxxxxxaikki työt                                   

Raskashuolto Pyykkönen Oy                    xxxxxxxx   Auraus, linkous ja hiekoitus

Raskashuolto Pyykkönen Oy                    xxxxxxxxx   Harjaus

Talouspäällikön esitys: 

Kirkkoneuvosto hyväksyy Pertti Tolosen tarjouksen, koska tarjouspyynnön mukaan valinta tapahtuu hinnan perusteella.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi Pertti Tolosen tarjouksen, koska tarjouspyynnön mukaan valinta tapahtuu hinnan perusteella.

 

 

 

138 §

TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAA-AIKASUUNNITELMA 1.10.2017 – 31.1.2018

Vapaa-aikasuunnitelma tuodaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto vahvistaa viranhaltijoiden vapaa-aikasuunnitelman. Pappien osalta se annetaan tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti viranhaltijoiden vapaa-aikasuunnitelman. Pappien osalta se annettiin tiedoksi.

 

139 §

KIRKON LÄMMITYSPÄIVÄT

Talouspäällikön esitys:

Kirkkoa lämmitetään jumalanpalveluksia varten 4. ja 5.11., 6.12. ja 24.- ja 25.12.2017.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

 

140 §

JUMALANPALVELUSTEN POIKKEAVAT ALKAMISAJAT

Kirkkoherran esitys:

Jumalanpalvelusten poikkeavat alkamisajat ovat 4.11. klo 15.00, 25.12. klo 8.00, 26.12. klo 14.00 ja

7.1.2018 klo 15.00.

Annettiin tiedoksi.

  

141 §

ILMOITUSASIAT

Hyrynsalmen seurakunnan vastuunalainen tilintarkastajana toiminut JHT,HT, Simo Paakkola ei ole enää BDO:n palveluksessa. Uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi on nimetty JHT, HT Antero Hyvärinen 12.9.2017 alkaen.

 

142 §

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Muutoksenhakuohje annetaan kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

 

143 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoherra päätti kokouksen klo 15.10.