HYRYNSALMEN SEURAKUNTA

Nivantie 4
89400 HYRYNSALMI
Puh. 08 - 617 23920
Avoinna klo 9.00 - 12.00

Uusimmat kuvat

Uutiset

11.10.2017PALVELEVA PUHELINLue lisää »12.4.2018Kirkkoneuvoston pöytäkirja 11.4.2018 Toimintamuodot/Talous ja hallintoLue lisää »

Talous ja hallinto

Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle,

henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa kiinteistöpalveluiden työnjohdon, metsäkiinteistön ja tonttien hallintaan liittyvät

asiat,  hautausmaahallinnon ja hautainhoitosopimukset erillisen hautainhoitorahaston kautta.

Talouspäällikkö Tuula Kivijärvi 040 546 0055

email: tuula.kivijarvi@evl.fi

Kirkkoneuvoston 11.4.2018 klo 14 kokouksen pöytäkirja

Jäsenet:  Hänninen Pirkko puheenjohtaja; jääväsi its. 57 §:n käs.ajaksi, Heikkinen Pertti varapuheenjohtaja; pj 57 §, Heikkinen Kirsti; Juha Hankkilan varajäsen, , Juntunen Liisa jäsen, Kemppainen Elina jäsen, Kinnunen Helena; Raija Kemppaisen varajäsen,  Muut osallistujat: Keränen Liisa kv:n pj,  Kivijärvi Tuula talouspäällikkö, sihteeri, jääväsi its.57 §:n käs.ajaksi

Poissa: Hankkila Juha,Kemppainen Raija, Komulainen Kauko sekä varajäsen Kemppainen Paavo, Tolonen Sanna kvvpj

Käsitellyt asiat: 49-69

Tämä pöytäkirja valitusosoituksineen on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen

aukioloaikana 12.4. – 11.5.2018 , mistä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 4.4. –11.5.2018.

49 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Puheenjohtaja aloitti kokouksen pitämällä alkuhartauden, Joh.26:26, jossa laulettiin virsi 449.

50 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 4 §) kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouskutsu on lähetetty 4.4.2018 kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse ja ilmoitus puhelin- viestinä sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätös: Todettiin.              

 51 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastus on sovittu vuoroperiaatteella. Tarkastusvuorossa olisivat Pertti Heikkinen ja 

Juha Hankkila. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Juntunen ja Kirsti Heikkinen.

 52 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin seuraavalla muutoksella, ilmoitusasioita tulee lisää kutsussa olleisiin asioihin.

 53 § OIKAISUVAATIMUS DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKAVAALIIN

KN 11.4.2018

Hakemuksessa, joka julkaistiin 15.2.2018 luki:

Kelpoisuusehtona on diakonian ammattitutkinto sekä Suomen ev. lut. kirkon jäsenyys. Odotamme vähintään 2 vuoden kokemusta diakoniatyöstä seurakunnassa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyökykyä ja organisointitaitoa.

Lisäksi siinä luki: Yleisen diakoniatyön ohella korostuu vapaaehtoistyö ja vanhustyö.

Haastattelut olivat 7.3.2018. Aila Moilanen oli haastattelussa klo 13.15 alkaen ja Kirsimaria Määttä klo 13.45. Haastateltavat oli kutsuttu ansiovertailun perusteella.

Ansiovertailusta käy ilmi, että Moilasella on diakoniatyön kokemusta seurakunnasta noin 4 vuotta, mutta siitä on yli 7 vuotta, kun hän on viimeksi ollut sen ajan seurakunnan diakoniatyön ja kansainvälisen työn yhdistelmävirassa, lisäksi hänellä on yksi vuosi vanhustyön kokemusta. Määttä on ollut noin 8 vuotta vanhustyössä ja aktiivisesti siinä viime vuosina. Molemmilla on diakoniatyön ammattitutkinto, diakonian vihkimystä ei vaadittu.

Haastattelusta tuli tässä virkavaalissa ratkaiseva. Se loi kuvan henkilöiden soveltuvuudesta Hyrynsalmen seurakunnan ainoaan diakoniatyöntekijän virkaan. Haastattelusta kävi ilmi seuraavaa (salassa pidettävä JulkisuusL 6. luku 24 § 29 mom.):

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hylkää oikaisuvaatimuksen edellä esitettyjen kriteerien nojalla.

Päätös: Esityksen mukainen.

54 § VARAJÄSENEN VALITSEMINEN KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJALLE

Jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. KJ 7:2

Pentti Remes on valittu talouspäällikön viranhaltijapäätöksellä 16.3.2018 seurakuntamestariksi 19.3.2018 alkaen. Samalla hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Hyrynsalmen seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenenä sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Pertti Heikkisen varajäsenenä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kutsuu Pentti Remeksen varajäsenen kirkkovaltuuston jäseneksi ja valitsee Pentti Remeksen tilalle kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle Pertti Heikkiselle varajäsenen.

Päätös: Päätös esityksen mukainen.

55 § LOMA-ANOMUS

Lastenohjaaja Marita Tervonen on anonut lomaa 2 päivää eli 4.5. ja 7.5.2018 jo hyväksytylle jaksolle helmikuusta toukokuuhun. Syynä poikkeukseen on matka.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy lastenohjaaja Marita Tervoselle lomapäiviksi myös 4.5. ja 7.5.2018.

Päätös: Esityksen mukaan.

 

56 § SEURAKUNNAN EDUSTUS PUOLUSTUSVOIMIEN ALUEELLISESSA KIRKKOJUHLASSA SOTKAMOSSA.

Sotkamon kirkossa on perjantaina 4.5.2018 klo 18 puolustusvoimien alueellinen kirkkojuhla ja sen jälkeen kahvit seurakuntatalossa. Kirkkoherra on saanut tähän kirjallisen kutsun. Kirkkoherralla on kuitenkin silloin pitkä viikonloppuvapaa ja sijaisena on Matti Mäkelä.

Kirkkoherran esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan seurakunnan edustajan puolustusvoimien alueelliseen kirkkojuhlaan Sotkamoon.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi Juha Hankkilan edustajaksi puolustusvoimien alueelliseen kirkkojuhlaan Sotkamoon.

 

57 § YLIMMÄN JOHDON PALKANTARKISTUKSET JA PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2018
JulkisuusL 6.luku 24 § 23 mom.

Järjestelyerää oli käytettävissä yhteensä 117,27 euroa.

Päätös: Sihteeriksi valittiin varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvosto päätti järjestelyerän jakamisesta kirkkoherran ja talouspäällikön palkkaan 1.4.2018 alkaen.

 

58 § SUORITUSLISÄ (VOIMAAN 1.1.2020)

Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.  Kirkon työmarkkinalaitos Yleiskirje A2/2018

Tp:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, suorituslisän käyttöönotosta.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti ottaa suorituslisän käyttöön.

 

59 § KIRKKONEUVOSTO ESITTÄÄ KIRKKOVALTUUSTOLLE VEROPROSENTIN VAHVISTAMISTA VUODELLE 2019

Kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä on säädetty muun muassa. ”Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niidenvarojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamisesta aiheutuviin menoihin.”

Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.”

Verotulomenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17.päivänä verotuloprosentin suuruus, jos ilmoitusta ei tehdä niin verotus tapahtuu edellisen vuoden veroprosentin mukaan.

Verovuonna 2017 kertyi kirkollisveroa 420.017 euroa (417.666 €), muutos edelliseen vuoteen (+0,6 %) ja valtionrahoitusta 47.015 euroa (48.696 €) muutos (- 3,5 %).

Veroprosentti on ollut vuodesta 2001 lähtien 1,75 %.

Tp:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle veroprosentiksi 1,75 vuodelle 2019.

Päätös: Päätös esityksen mukainen.

60 § PORRASURAKKATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Käsittely KN 15.3.2018 44 §

Urakkaan kuuluu seurakuntakeskuksen portaan ja kirkon sakastin portaan korjaustyö arkkitehti Ilpo Väisäsen suunnitelmien pohjalta. 

Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville toimijoille:

1. Rakennusliike Eero Tapio Oy, Suomussalmi   2. Ristijärven Rakennus Oy, Viljo Pietilä

3. Rakennuskela ky, Hyrynsalmi   4. Suomussalmen Rakennustoimi Aarre Heikkinen

5. Eero Keränen, 89800 Suomussalmi  6. Rakennus Kemppainen Oy

Määräaikaan 9.3.2018 klo 15.00 mennessä tarjouksia saapui kolme kappaletta: 

Talouspäällikön esitys: Todetaan, että seurakunta on saanut  määräaikaan mennessä kolme tarjousta.

Määräaikaan 9.3.2018 klo 15 mennessä urakkatarjouksen jättivät:  

Suomussalmen Rakennustoimi

Eero Keränen Suomussalmi                                                                                     

Rakennusliike Eero Tapio Oy                  

Talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Rakennustoimi Aarre Heikkisen urakkatarjouksen. Valinnan perusteena on halvin hinta. Sopimus hankinnasta syntyy vasta sitten, kun tilaaja ja tarjoaja ovat allekirjoittaneet kirjallisen urakkasopimuksen (urakkaohjelman mukaan).

Päätös: Esityksen mukainen.

61 § KIINTEISTÖJEN HOITORAPORTTI

Kiinteistöjen hoito edellyttää kiinteistöjen koneiden, ilmastointilaitteiden ja hälytysten säännölliset huollot / testaukset.

Tp:n esitys: Seurakuntamestarin tehtäviin kuuluvat kiinteistöjen koneisiin, ilmastointilaitteisiin ja hälytyksiin liittyvät säännölliset huollot/testaukset, kattolumiesteiden korjaus ja lumien pudottaminen ovat olleet osittain tekemättä. Viimeisen puolen vuoden aikana nämä huoltotehtävien laiminlyönnit on jouduttu antamaan osittain Esko Keräsen tehtäväksi. Näistä laiminlyönneistä on aiheutunut suuri riskitekijä kiinteistöissä työskenteleville, vierailijoille ja kiinteistöille.

Päätös: Tiedoksi saatettu.

62 § EU:n TIETOSUOJA-ASETUKSEN VAATIMUKSEN MUKAISEN TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN   

Tp:n esitys: Itä-Suomen it-aluekeskuksen tietosuojavastaava Marko Torvinen toimii Hyrynsalmen seurakunnan tietosuojavastaavana.

Päätös: Esityksen mukainen.

63 § SEURAKUNNAN TIETOSUOJAN YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN

 Khra:n esitys: Hyrynsalmen seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilöksi nimetään talouspäällikkö.

Päätös:  Esityksen mukainen.

64 § KIRKKOHERRAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

4/2018 lahjakortti (50e) diakoniatyön seurakuntalaiselle

5/2018 oikeus avustaa ehtoollisen jakamisessa lastenohjaaja Marita Tervoselle KJ 2:12 mukaan

Päätös: Tiedoksi saatettu.

 

65 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

5/01/2018

Pentti Remeksen työsopimus. Päätös: Tiedoksi saatettu.

66 § MUUT ASIAT

67 § ILMOITUSASIAT

-Diakoniatyöntekijä Kirsimaria Määttä aloittaa 1.6.2018.

-Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi (työterveyskeskus); käsitelty työntekijöiden kanssa 21.3.2018

-Työyhteisötaidot (ttk), Työkäyttäytyminen (ttk) ja Psyko-sosiaalinen kuormittuminen (ttk); jaettu työntekijöille 21.3.2018.

- Jarmo Mulari Suomen Metsäkeskuksesta kävi 29.3.2018 kertomassa yhteismetsästä omistusmuotona.

  -lääninrovasti Risto Kormilaisen lähtösaarna ja -juhla 22.4.2018; kirkkoherra ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja

-toiminnan, hallinnon, talouden ja arkistoinnin tarkastus 4.6.2018; johtoryhmä

- YV-lippaat K-, S- ja 100-v. kaupassa huhtikuun loppuun saakka

-Nepalin lähetti Maria Westerling seurakunnan vieraana 14.-15.4.18.

- Lastenohjaaja opiskelija Satu Heikkinen Kajaanista on ollut harjoittelijana päiväkerhossa 19.2.-6.4.18. Marita Tervonen: arviointi.

- Seurakunnalle on tullut tontin ostotarjous 2500 m2:n  tontista hintaan 1500 euroa. Hinta on noin kolmannes viime vuonna Hyrynsalmella vastaavista toteutuneista tonttikaupoista.

Päätös: Tiedoksi saatettu.

68 § VALITUSOSOITUS

Annettiin kokouksessa.

69 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20. Loppuhartaudessa laulettiin virsi 419.

 

Kirkkovaltuuston 15.3.2018 klo 18 kokouksen pöytäkijra 

 Jäsenet:   Hankkila Juha,jäsen Heikkinen Kirsti jäsen Heikkinen Marika,Pentti Remeksen varajäsen, Heikkinen MarjaLeena jäsen, Heikkinen Pertti jäsen, Juntunen Eeva jäsen, Kemppainen Elina jäsen, Kemppainen Marja-Leena jäsen, Kemppainen Raija jäsen, Keränen Liisa puheenjohtaja, Kilpeläinen Leena jäsen, Kinnunen Helena jäsen, Komulainen Kauko jäsen, Tolonen Sanna varapuheenjohtaja

Muut             Hänninen Pirkko kirkkoherra, kn:n puheenjohtaja

osallistujat:   Kivijärvi Tuula talouspäällikkö, sihteeri

Poissa: Pentti Remes, Kemppainen Saara 

Käsitellyt asiat:  1  - 9 

1 §  

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Puheenjohtaja Liisa Keränen avasi kokouksen toivottamalla kaikki tervetulleiksi. Kirkkoherra Pirkko Hänninen piti alkuhartauden, jossa laulettiin virrestä 200 : 9,10 ja 11. Kuulimme Sanaa tämän viikon psalmista.

2 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuteen liittyvistä kysymyksistä löytyy määräykset kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:stä.

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetetty 9.3.2018 valtuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille eli vähintään viikkoa ennen kokousta. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 16.3. – 16.4.2018 viraston aukioloaikana.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Tarkastus on sovittu vuoro- periaatteella.  Tarkastusvuorossa olisivat Raija Kemppainen ja Saara Kemppainen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kemppainen ja Leena Kilpeläinen.

4 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

Päätös: Esityksen mukainen. 

5 §

KIRKKONEUVOSTON ESITYS KIRKKOVALTUUSTOLLE KAINUUN SEURAKUNTAYHTYMÄSTÄ

Kn 15.3.2018 § 41

Emeritus oppilaitospastori, organisaatiokonsultti FINOD Raimo Turunen on tehnyt seurakuntayhtymäselvityksen Kajaanin rovastikunnassa ja se valmistui marraskuussa 2017 (liite). Siinä on esitetty asiaan liittyvät lainkohdat, seurakuntayhtymän vaikutus seurakuntien perustietoihin ja nykyiseen yhteistyöhön sekä seurakuntayhtymän ja itsenäisen seurakunnan vahvuudet ja heikkoudet, suunnitelma seurakuntayhtymän rakenteeksi, seurakuntayhtymän säädöspohja, sen perustaminen ja perussääntö, perustamisen käytännön asioita ja selvitysmiehen esitys. Hän esittää, että Kajaanin rovastikunnan kirkkovaltuustot hyväksyvät Kainuun seurakuntayhtymän perussäännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta tehdyn luettelon ja liittyvät Kainuun seurakuntayhtymään 1.1.2019.

 

Poikkeuksena useimpiin aiempina vuosikymmeninä perustettuihin seurakuntayhtymiin Kainuun seurakuntayhtymässä muut toiminnallisen puolen työntekijät paitsi kirkkoherra, diakoniatyöntekijä ja kanttori olisivat seurakuntayhtymän työntekijöitä sijoitettuina yhtymän seurakuntiin. Useimmissa aiemmin perustetuissa seurakuntayhtymissä he ovat seurakuntien omia työntekijöitä. Jos työntekijä on seurakunnan oma, hänen esimiehensä on kirkkoherra, jos taas seurakuntayhtymän työntekijä, hänen esimiehensä tulee määrittää erikseen. 

Nyttemmin paikallislehtien yleisönosastoilla on käyty keskustelua seurakuntayhtymästä. Keskustelu on aiheuttanut rovastikunnan yleisen ilmapiirin muuttumisen kielteiseksi seurakuntayhtymää kohtaan. Keskiöön on noussut nimenomaan seurakunnan omaisuuden eli rakennusten, metsien ja muun antaminen seurakuntayhtymän hallintaan, jolloin se ei ole enää seurakunnan omassa hallinnassa. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista seurakuntayhtymässä kuten myös Turusen selvitys esittää KL 11:2 mukaan.

 

On ikävää vaikkakin ymmärrettävää, että seurakuntayhtymän keskuspaikaksi on ajateltu Kajaania. Monet ennen maakunnissa vaikuttaneet toiminnot ovat muutoinkin siirtyneet sinne. Esimerkkinä voi mainita pankkipalvelut ja nuorten koulutuspaikat. Seurakuntayhtymän sijaintipaikkana se ei edistä alueiden tasa-arvoista asemaa mikä on myös kirkon tavoitteena.

 

On hyvä ottaa huomioon sekin, että seurakuntayhtymä ei pelasta pieniä seurakuntia. Pienet seurakunnat voidaan sulauttaa osaksi isompia yhtymäseurakuntia kuten vanhoissakin seurakuntayhtymissä on tapahtunut. Seurakuntayhtymä ei takaa, että pienten seurakuntien identiteetti säilyy, tai että niissä säilyy kirkkoherran virka, jos niiden elinvoimaisuus kuihtuu.

seurakuntayhtymässä päätäntävalta kapenee paikallisessa seurakunnassa. Paikalliselle tasolle jää vain seurakuntaneuvosto, kun valtuusto siirtyy koko seurakuntayhtymän yhteiseksi, ovathan talousasiat seurakuntayhtymän omaisuutta. Pieni seurakunta saa siihen hyvin vähän edustajia, samoin seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon. Sen sijaan kirkkoherralle tulee kokousvastuuta entistä enemmän. 

Mistä säästöt syntyvät seurakuntayhtymässä? Eihän seurakuntayhtymä suoranaisesti tuota mitään. Nyt suurimmiksi säästöiksi on kaavailtu talouspäällikköjen jäämistä eläkkeelle, mutta entä jos joku ei jääkään? Hän sijoittunee tulevaan taloustoimistoon Kajaaniin, vaikka Kajaanin seurakunnalla on jo resursseja sitä varten. Säästöjen synnyttämiseksi seurakuntayhtymä joutunee joka tapauksessa vähentämään työntekijöitä, mutta saman osaavat itsenäiset seurakunnatkin tehdä luomalla tiiviimpää yhteistyötä Kainuun seurakuntien kesken. 

Kirkkoherran esitys: Hyrynsalmen seurakunta ei tässä vaiheessa liity Kainuun seurakuntayhtymään. Hyrynsalmen seurakunta haluaa pyrkiä toimimaan niin, että se lisää sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyödyllistä ja järkevää yhteistyötä Kainuun seurakuntien kesken. Liittyminen seurakuntayhtymään on mahdollista, jos neuvotteluja voidaan jatkaa ja perussopimusta voidaan muuttaa.

Kn:n päätös: Esityksen mukainen.

Kv:n päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen. 

6 §

VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

Seurakuntavaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, jonka kirkkovaltuusto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan. KVJ 2:1 

Vaalilautakunnan tai muun vaalista vastaavan viranomaisen on kirkkolaissa tai tässä vaalijärjestyksessä säädettyinä aikoina ryhdyttävä kaikkiin vaalin toimittamista varten tarpeellisiin toimiin. KVJ 1:2 

KN 13.12.2017 § 167

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan vuonna 2018 toimitettavia seurakuntavaaleja varten. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja 4 muuta jäsentä, sekä sihteeri. Kirkkovaltuuston tehtävänä on nimetä myös puheenjohtaja.

Kirkkovaltuuston päätös: Vaalilautakunnan vuonna 2018 toimitettavia seurakuntavaaleja varten jäseniksi valittiin:  Puheenjohtajaksi Pirkko Hänninen, sihteeriksi Tuula Kivijärvi. Muut jäsenet:  Pentti Remes, Liisa Juntunen, MarjaLeena Heikkinen, Raija Anttonen, Arto Romppainen ja Tauno Juntunen.

7 §

ILMOITUSASIAT 

8 §

VALITUSOSOITUS

Annettiin kokouksessa.

9 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

 

 

Seurakuntamestarin tehtävään hakijat: Ari Solanummi (haastattelu 6.3.), Toni Mikkonen (haastattelu 6.3.), Juha Hellsten, Pertti Haapalainen (perui haastattelun) ja Pentti Remes.

Diakonian virkaan hakijat: Kirsimaria Määttä, Ulla Anttonen ja Aila Moilanen.  

Kirkkoneuvoston 7.3.2018 kokouksen pöytäkirja

Kokousaika:  Keskiviikko 7.3.2018 klo 13 –    srk:n neuvotteluhuone

Jäsenet:  Hänninen Pirkko puheenjohtaja,Hankkila Juha jäsen, Heikkinen Pertti kn:n varapuheenjohtaja, Juntunen Liisa jäsen,       Kemppainen Elina jäsen, Kemppainen Raija jäsen. Muut osallistujat: Keränen Liisa kv:n pj, Kivijärvi Tuula talouspäällikkö, sihteeri

Poissa:  Tolonen Sanna, Komulainen Kauko                                  

                                             

    Käsitellyt asiat: 25 - 36 

Pöytäkirjan nähtävänä olo:

Tämä pöytäkirja valitusosoituksineen on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen

aukioloaikana 8.3. – 6.4.2018 , mistä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 27.2. –6.4.2018.

25 § KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Kokouksen aluksi laulettiin virsi 971 ja luettiin rukous.

26 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 4 §) kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouskutsu on lähetetty 26.2.2018 kirkkoneuvoston jäsenille puhelimitse sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätös: Todettiin.          

27 § KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastus on sovittu vuoroperiaatteella. Tarkastusvuorossa olisivat Liisa Juntunen ja 

Elina Kemppainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Juntunen ja Elina Kemppainen.

28 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin.

 29 § DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Käsittely: KN 31.1.2018 § DIAKONIAN TYÖNTEKIJÄN VIRAN AUKI JULISTAMINEN

Diakoniatyöntekijä Hannele Repola on ilmoittanut kirkkoherralle 29.1.2018 saaneensa diakoniatyöntekijän viran Raahen seurakunnasta. Päätös on syntynyt 23.1.2018 ja se saa lainvoiman 14.2.2018. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Hannele Repola anoo mahdollisuutta sanoutua irti virasta niin, että hän olisi vapaa 1.3.2018 lähtien. Hän on työssä 5.-21.2.2018 ja jää vuosilomalle 22.2.2018. Talouspäällikön ja kirkkoherran kanssa on sovittu, että hän pitää lomana 5 päivää ja hänelle maksetaan 21 päivää. Repola toivoo, että hän saa viettää läksiäisiä vain työyhteisön kesken. Läksiäisiä vietetään 21.2.2018.

Kirkkoherran esitys:Diakoniatyöntekijä Hannele Repolalle myönnetään ero virasta 1.3.2018 alkaen. Kirkkoneuvosto vahvistaa hänelle vuosilomaksi 22.-28.2.2018 välisen ajan eli 5/26 päivää ja myöntää lomarahana 21 päivää.

Kirkkoneuvosto laittaa diakoniatyöntekijän viran avoimeksi niin, että hakuilmoitus julkaistaan 15.2.2018 ja hakuaikaa on kaksi viikkoa. Hakemusten on oltava perillä 1.3.2018 klo 12 mennessä. Haastattelu on 7.3.2018 klo 14.

Kelpoisuusehtoina ovat diakonian ammattitutkinto, vähintään 2 vuoden kokemus diakoniatyöstä seurakunnassa, kyky itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyökyky.

 Ennen viran vastaanottamista tulee esittää rikosrekisteriote KL 6: 33 ja lääkärintodistus.

Koeaika kestää 4 kuukautta ja palkka on vaativuusryhmän 502 KirVesTes:n mukaan.

Päätös: Päätös esityksen mukainen paitsi haastattelu 7.3.2018 klo 13. Kelpoisuusehtoihin lisättiin organisointitaito.

KN 7.3.2018: Diakonian virkaan saapui määräajassa eli 1.3.2018 klo 12 mennessä kolme hakemusta. Hakijat ovat Kirsimaria Määttä, Ulla Anttonen ja Aila Moilanen. Kirkkoherra teki ansiovertailun hakijoilta saamiensa tietojen perusteella (liite) ja kutsui haastatteluun puhelimitse 1.3.2018 Määtän ja Moilasen.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto haastattelee Aila Moilasta ja Kirsimaria Määttää ja valitsee uuden diakoniatyöntekijän. Virka täytetään 1.4.2018 tai sopimuksen mukaan. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Päätös: Kirkkoneuvosto haastatteli Aila Moilasta ja Kirsimaria Määttää. Kirkkoneuvosto valitsi Kirsimaria Määtän uudeksi diakonian työntekijäksi. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

30 § HAUTAUSMAAN OPASKIERROKSET

Kirkkoherra kirjoitti toimintasuunnitelmaan, että hautausmaalla aloitetaan opaskierrokset kesällä. Nyt on aika kartoittaa, ovatko ne mahdollisia.

Opaskierrokset tarkoittavat oppaan johdolla liikkuvia ryhmiä, jotka kutsutaan koolle kirkollisten ilmoitusten ja yleisen ilmoittelun kautta. Kierroksia olisi kerran kuussa toukokuusta elokuulle ja niillä voisi olla jokin aihe, esim. kuuluisuudet, persoonallisuudet, opettajat, papit, virkamiehet jne. Oppaan tehtävänä on ohjata ryhmää teeman mukaisille haudoille ja kertoa tarinoita ihmisistä, hautausmaasta, Hyrynsalmesta. Kierroksen pituus olisi 30-60 minuuttia. Pääsymaksua ei perittäisi.

Kirkkoherra kysyi oppaaksi Eeva Kontiolaa, eläkkeellä olevaa opettajaa, sähköpostitse joulukuun lopulla. Kontiola vastasi tammikuun alussa ja ehdotti oppaiksi Juha Hankkilaa, Eeva Heikkistä, Kalle Juntusta, Elina Kemppaista ja Pertti Heikkistä, koska he tuntevat henkilöhistoriaa. Kontiola ehdotti, että ko. henkilöistä voisi muodostaa opastiimin, joka kokoaisi muistelukierroksen ja tekisi käsikirjoituksen, jolloin kierroksen vetäjää voisi vaihdella tai vetäjät voisivat kulkea pareittain.

Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto esittää oppaiksi sopivia henkilöitä ja myös käsikirjoituksen tekijän. Kirkkoherra kysyy henkilöitä tehtävään, ja jos opaskierrokset näyttävät mahdollisilta, päättää myös päivämääristä ja kellonajoista yhdessä oppaiden kanssa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. 

31 § TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKAPÄÄTÖKSET

Talous:

2/02/2018: Hoitohaudoille kesäkukkien tilaus Seppo Huuskolta. 13.2.2018

3/02/2018: Irtonäppäimistön hankinta musiikkityölle.                22.2.2018

4/02/2018: Motorola puhelimen hankinta lapsityölle- .               23.2.2018

Henkilöstöpäätös 4/01/2018: Seurakuntamestarin tehtävään valittiin Ari Solanummi.  6.3.2018

Päätös: Päätökset saatettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.

32 § TALOUSPÄÄLLIKÖN LISÄTYÖT

Khra:n esitys: Talouspäällikön tuntilista lisätöistä 18.11.2017 – 05.03.2018 tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös: Saatettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.

 33 § MUUT ASIAT

-          ei muita asioita 

34 § ILMOITUSASIAT

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt Maria Niinivaaralle virkavapautta ajalle 6.2.-6.3.2018. Saatettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Kuopion hiippakunnan toimintalinjaus 2019 – 2023. Saatettiin tiedoksi kirkkoneuvostolle.

35 § VALITUSOSOITUS

Annettiin kokouksessa.

36 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.