HYRYNSALMEN SEURAKUNTA

Nivantie 4
89400 HYRYNSALMI
Puh. 08 - 617 23920
Avoinna klo 9.00 - 12.00

Uusimmat kuvat

Uutiset

7.7.2017MUSIIKIN HELMIÄ HYRYNSALMELLA 6.7.-6.12.2017Lue lisää »14.7.2017Kirkkoneuvoston 13.7.17 pöytäkirja julkaistu Toimintamuodot/Talous ja HallintoLue lisää »1.6.2017Retki AholansaareenLue lisää »

Talous ja hallinto

Taloushallinto tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle,

henkilöstölle ja seurakuntalaisille sekä hoitaa kiinteistöpalveluiden työnjohdon, metsäkiinteistön ja tonttien hallintaan liittyvät

asiat,  hautausmaahallinnon ja hautainhoitosopimukset erillisen hautainhoitorahaston kautta.

Talouspäällikkö Tuula Kivijärvi 040 546 0055

email: tuula.kivijarvi@evl.fi

 Kirkkoneuvoston kokous to 13.7.2017 klo 13-17.45

95 §

KOKOUKSEN  AVAUS JA ALKUHARTAUS

Kirkkoherra toivotti kokouksen osallistujat tervetulleiksi. Alkuhartaudessa laulettiin virsi 589 ja kuultiin sanaa Jobin kirjasta.

 

96 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4).

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle (KJ 9:1).

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan (2.luku 4 §) kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kokouskutsu on lähetetty 3.7.2017 kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Päätös:   Todettiin.

 

97 §

KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Kirkkoneuvoston ohjesäännön (9 §) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytä-

kirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä, kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

Pöytäkirjantarkastus on sovittu vuoroperiaatteella. Tarkastusvuorossa olisivat Pertti Heikkinen ja  

Juha Hankkila. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Juntunen ja Juha Hankkila.

 

 

 

98 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

EsitysTyöjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

 

99 §

SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA

Hyrynsalmen seurakunnan pitkäaikainen seurakuntamestari/suntio Esko Keränen jää vanhuuseläkkeelle

1.11.2017.

Kn 26.4.2017, 57 §

Päätös:

Kirkkoneuvosto julisti Hyrynsalmen seurakunnan seurakuntamestarin/suntion viran haettavaksi 31.5.2017 klo 15 mennessä. Virka tulee ottaa vastaan 1.7.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusehtona on suntion ammattitutkinto tai soveltuva ammatillinen

perustutkinto. Virka on määritelty KirVESTES:n vaativuusryhmään 402. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 % peruspalkasta.

Viran täytössä on 6 kk:n koeaika. Hakemus julkaistaan Kotimaa-lehdessä, Kainuu Sanomissa ja kirkon ja seurakunnan nettisivuilla.

Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet Juha Hellsten Kouvolasta, Antti Parkkila Toholammilta, Anttipekka Korpela Ristijärveltä, Risto Niskanen Paltamosta, Vesa Heikkinen Suomussalmelta ja Paavo Frilander Helsingistä.  Suntion ammattitutkinto on Risto Niskasta lukuun ottamatta kaikilla muilla hakijoilla.

Kn 7.6.2017 § 70

Kirkkoneuvosto päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Antti Parkkila, Anttipekka Korpela

ja Vesa Heikkinen.

Jokaiselle haastateltavalle on varattu aikaa 25 min klo 13.30 alkaen.

Antti Parkkila ei päässyt haastatteluun paikan päälle, mutta hänet haastateltiin puhelimessa.

Kn 15.6.2017 § 80

Päätös: Kirkkoneuvosto suoritti seurakuntamestarin valinnasta vaalin, jossa Anttipekka Korpela sai viisi (5)

ääntä ja Antti Parkkila kaksi (2) ääntä. Seurakuntamestarin virkaan valitaan Anttipekka Korpela ja mikäli hän ei voi ottaa virkaa vastaan hänen varahenkilökseen valitaan Antti Parkkila. Haastattelussa käyneille maksetaan matkakorvaus halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.

Kn 13.7.2017 § 99

Seurakuntamestarin virkaan valittu Anttipekka Korpela ilmoitti 3.7. puhelimitse ja myöhemmin kirjallisesti, ettei hän voi vastaanottaa seurakuntamestarin virkaa terveydentilasta johtuen. Terveydentilasta johtuen hän ei voi hoitaa seurakuntamestarille kuuluvia tehtäviä, vaikka kylläkin voi hoitaa monia muita tehtäviä.

Liite 1 tuodaan kokoukseen, salassa pidettävä (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6:22§)

Anttipekka Korpelan varahenkilöksi valittu Antti Parkkila antaa vastauksen viran vastaanottamisesta pe 7.7.2017 mennessä. Antti Parkkila tulee tutustumiskäynnille vielä tällä viikolla, ennen kuin antaa vastauksen. Käynnistä hänelle maksetaan edestakaisen matkan kulut kotipaikkakunta – Hyrynsalmi halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Antti Parkkila kävi tutustumassa seurakuntamestarin tehtäviin ke 5.7.2017. Antti Parkkila ilmoitti, ettei hän voi vastaanottaa virkaa perhesyistä.

 

Hakuilmoituksessa kelpoisuusehtona oli suntion ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto.

Risto Niskanen, Paltamosta, oli yksi kuudesta hakijasta ja hänet on pyydetty kirkkoneuvoston haastateltavaksi to 13.7.2017 pidettävään kokoukseen klo 13.15. Hänellä on viheralan ammattitutkinto ja kokemusta seurakuntamestarin tehtävistä.

Tp: esitys: Kirkkoneuvosto toteaa, että Risto Niskasen virheralan ammattitutkinto on seurakuntamestarin tehtävään hakuilmoituksen kelpoisuusehdon täyttävä tutkinto.  KL 6:11

Tähän esitettyyn virkaan valitaan Risto Niskanen.

Päätös: Kirkkoneuvosto valitsi virkaan Risto Niskasen yksimielisesti.

 

 

100 §

DIAKONI HANNELE REPOLAN KOULUTUSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Liite 2.

Diakoniatyöntekijä Hannele Repolan koulutussuunnitelmassa oli vuodelle 2017 kurssi Auttajana kriisissä ja kriisin jälkeen 15.-16.2.2017, osallistumismaksu 210 e ja majoitus 80 e. Toteuttajana olisi ollut Jyväskylänkristillinen opisto. Kurssi peruttiin vähäisen osanottajamäärän takia.

Peruuntuneen koulutuksen tilalle diakoniatyöntekijä toivoo Sururyhmien ohjaaminen –koulutusta 11.-13.10.2017. Osallistumismaksu on 240 e ja majoitus Jyväskylän kristillisessä opistossa yhden hengen huoneessa 60 e yöltä sisältäen aamupalan, kahdelta yöltä yhteensä 120 e. Matkakustannukset ovat noin 200 e halvimman yleisen kulkuneuvon mukaan; summa on saatu Matkahuollon kilometritaulukosta. Kokopäivärahoja kertyy 41,00 x  3 yht. 123,00. Tämän koulutuksen kustannukset ovat n. 700 euroa.

Diakoniatyöntekijä on keskustellut koulutuksesta kirkkoherran kanssa 22.6.2017 ja kirkkoherra puolsi koulutuksen tarpeellisuutta toiminnan tavoitteiden kannalta: Sururyhmäkoulutusta eikä -kokemusta ole yhdelläkään työntekijällä. Myös toisen koulutuksen, Työvälineitä vapaaehtoistoimintaan, tarpeellisuutta kirkkoherra puolsi silloin, mutta saatuaan tietää, että sama kouluttaja, Irene Nummela, on ollut Hyrynsalmen seurakunnassa jo paikan päällä kouluttamassa vapaaehtoistyöstä, kirkkoherra ei ole enää valmis puoltamaan osallistumista ko. koulutukseen. Irene Nummelan vapaaehtoiskoulutuksesta perimät kulut olivat yhteensä 501,09 euroa.

Kirkkoherran esitys: Diakoniatyöntekijä voi osallistua sururyhien ohjaaminen – koulutukseen.

Hänelle kustannetaan osallistumismaksu, majoitus Jyväskylän kristillisessä opistossa, matkakulut yleisen julkisen kulkuneuvon mukaan ja päivärahat, yhteensä n. 700 euroa. 

 

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran esityksen.

 

101 §

LÄHETYSTYÖN TILANNE

Lähetystyön alkusanat ovat Matteuksen evankeliumin luvussa 28: 18 - 20, joka on ns. kaste- ja lähetyskäsky. Tausta näille Kristuksen sanoille löytyy siitä, ettei häntä hyväksytty omiensa joukossa, vaan hän joutui torjutuksi. Tästä johtuen hän halusi, että temppeli on rukouksen paikka, jossa kaikki kansat, eivät vain juutalaiset, voivat löytää yhteyden Jumalaan. Tätä näkyä kristillisen kirkon on nyt toteutettava.

 

Kirkkolainsäädännössä lukee: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä. KJ 4: 4

 

Hyrynsalmen seurakunnassa ei ole ollut lähetyssihteerin toimea muutoin kuin vapaaehtoispohjalta. Viranhaltijavastuu lähetystyöstä on ollut kirkkoherralla, vaikka lähetystyö läpäiseekin kaikki työalat. Koska johtokunnatkin on lakkautettu, samalla myös johtosäännöt, on kirkkoherralle kaatunut lähetystyön johtokunnan tehtäviä, mutta ei kuitenkaan koko käytännön vastuu: Vapaaehtoisena lähetyssihteerinä on ollut kirkkovaltuuston puheenjohtaja Liisa Keränen.

 

Kirkkoherran ja vapaaehtoisen lähetyssihteerin on huolehdittava siitä, että he

1) kehittävät heille kuuluvaa työalaa eli lähetystyötä ja huolehtivat sen yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön,

2) huolehtivat lähetystyötä koskevasta henkilöstön kehittämisestä,

3) seuraavat rovastikunnan, hiippakunnan, koko kirkon ja yhteiskunnan puitteissa lähetystyötä, ja siitä käytyä julkista keskustelua,

4) toimivat linkkinä seurakuntalaisten ja lähetystyötä tekevien työntekijöiden välillä,

5) laativat kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten ehdotuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen,

6) päättävät lähetystyölle myönnettyjen toimintamäärärahojen käytöstä,

7) päättävät hyväksytyn talousmäärärahojen puitteissa toiminnan käytännön järjestelyistä,

8) tekevät kirkkoneuvostolle esityksiä ja aloitteita sekä antavat kirkkoneuvostolle lausuntoja työalaansa eli lähetystyöhön liittyvissä asioissa, kuten uusien työntekijöiden valinnassa,

9) seuraavat lähetystyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista,

10) tekevät esityksen kirkkoneuvostolle vuosittain seurakunnan talousarviossa lähetystyön tukemiseksi varatun avustusmäärärahan jakamisesta lähetysjärjestöjen kesken,

11) laativat kirkkoneuvostolle esitykset, jotka koskevat nimikkosopimuksia ja muita vastaavia lähetystyön tekemiseen liittyviä sopimuksia, sekä

12) suorittavat muut lähetystyöalaan kuuluvat tehtävät.

 

7.12.2016 on solmittu viimeisin sopimus Suomen Lähetysseuran kanssa siten, että Hyrynsalmen seurakunta tukee vuosittain 2 000 eurolla Forward Looking – vammaisten lasten koulutusta Nepalissa ja samoin 2 000 eurolla kirkon diakoniatyön kehittämistä Thaimaassa. Sopimus tarkistetaan 31.10.2019 mennessä. Sopimuksen mukaiset rahasummat on perinteisesti kerätty erilaisista tapahtumista kuten lähetyslounailta, lauluilloista, myyjäisistä ja arpajaisista sekä lähetyspiireistä. Seurakunnan omista toimintamäärärahoista niitä ei tule kattaa, vaan käyttää ne keräyskustannuksiin. Myös muita lähetysjärjestöjä ja -kohteita on tuettu vaikka niiden kanssa ei ole nimikkosopimuksia: Rovastikunnan kautta on tuettu työtä Tallinnan pyhän Pietarin seurakunnassa ystävyysseurakunta ajatuksella ja Kansanlähetys on toiminut seurakunnassa järjestäen seuroja ja muita tilaisuuksia.

 

Tänä vuonna 2017 Hyrynsalmen seurakunnassa ei ole kerätty vapaaehtoista kannatusta Suomen Lähetysseuran sopimuksen mukaisiin kohteisiin muutoin kuin kirkon ja rukoushuoneen lähetyskynttelikön sekä adressien myynnin kautta. Niiden tuotto on ollut 7.7.2017 mennessä n.250  euroa. Lisäksi kirkossa on lipas kirkkokorttien maksuja varten. Maksu menee lähetystyölle.  Jatkossa lähetysvarojen painopistettä voisi siirtää enemmän vapaaehtoisen kannatuksen keräämiseen ja tältä osin pienentää talousarvioon varattavaa määrärahaa. Tämä on mahdollista toteuttaa. Vuoden 2017 lähetystyön toiminta on ollut hiljaista. Lähetysmyyjäiset olivat pääsiäisen aikaan ja niiden tuotto n. 50 € tilitettiin kirkkokolehdin kautta.

 

Kirkkoherran esitys:

 

1.Kirkkoneuvosto toteaa lähetystyön kokonaistilanteen Hyrynsalmen seurakunnassa ja tiedostaa oman vastuunsa lähetystyössä.

2.Kirkkoneuvosto vahvistaa kirkkoherran kolehtisuunnitelmaan tekemät muutokset Suomen Lähetysseuran sopimuksen hyväksi.

 Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.

Kirkkoherra voi painavasta syystä muuttaa kolehtisuunnitelmaa. KJ 2:8.

Kirkkoherra on vaihtanut lähetystyön kolehdeiksi:

16.7 Thaimaa (ent. Suomen Teologinen Instituutti),

27.8 Nepal (ent. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto),

24.9 Thaimaa (ent. oman seurakunnan diakoniatyö), 

8.10 Thaimaa ja Nepal,

26.11 Thaimaa (ent. oman seurakunnan musiikkityö),

24.12 Nepal (ent. Suomen Kristillinen Rauhanliike) ja

25.12 Nepal (ent. oman seurakunnan lapsityö).

Kauneimpien Joululaulujen kolehdit kerätään vuonna 2017 Suomen Lähetysseuran Nepalin ja Thaimaan kohteisiin.

3.Vuoden 2018 talousarviossa vähennetään lähetyksen talousarviomäärärahaa siirtämällä painopistettä lähetyskannatuksessa vapaaehtoiseen kannatukseen. Käytännössä pyritään siihen, ettei seurakunnan kannatusmäärä siis laske, mutta talousarviomäärärahan osuutta vähennetään nykyisestä 4 000 eurosta. Asia valmistellaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 

4.Seurakuntaan perustetaan lähetystyön työryhmä, jonka tehtävänä on valmistella erilaisia tapahtumia lähetyksen hyväksi.

 

Päätös: Kirkkoherran esitykset 1-3 esitykset hyväksyttiin. Kohta 4.  Lähetystyöryhmään valittiin Liisa Keränen, Irja Seppänen, Kalle Seppänen ja Leena Kilpeläinen.

 

102 §

TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAA-AIKASUUNNITELMA 

Vapaa-aikasuunnitelma tuodaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto vahvistaa viranhaltijoiden vapaa-aikasuunnitelman. Pappien osalta se annetaan tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti viranhaltijoiden vapaa-aikasuunnitelman. Pappien osalta se annettiin tiedoksi.

 

103 §

PUISTOALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KATSELMUS

Kirkkoneuvoston jäsenet suorittavat kirkkotarhan ja hautausmaan sekä kiinteistöjen

katselmuksen.  Hautatoimen ohjesääntö 16 §.

Tp: n esitys: Katselmuksessa todetaan:

1)      onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu;

2)      onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;

3)      onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja

4)      onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista

Tehdään kirkkotarhan ja hautausmaan sekä kiinteistöjen katselmus.

 

INVENTAARIO SEURAKUNNAN ESINEISTÖSTÄ

Maakuntamuseon amanuenssi Ulla Härkönen ja tekstiilikonservaattori Milla Nederström kävivät tutustumassa seurakunnan esineistöön kirkkoherran pyynnöstä matkallaan Kaunislehdon talomuseoon 5.7.2017 klo 9.30-12.00. He vierailivat seurakuntakeskuksessa, kirkossa ja kellotapulissa. Apunaan heillä oli tutkija Heikki Hyvösen Hyrynsalmen seurakunnassa tekemä luettelo vuodelta 1978.

Amanuenssin ja konservaattorin avulla luotiin suunnitelma esineiden jatkokäytöstä ja sijoittelusta:

Esitykset:

1)      Khra:n esitys: Taulut kuninkaallisista: 1. Kirkkoherra ottaa yhteyttä taidemuseoon saadakseen tietoa teosten kunnosta ja kuningattaren kuvan lasituksesta. 2. Tämän jälkeen taulut sijoitetaan kirkkoon siten, että kuningatar on saarnatuolin puolella ja kuningas toisella puolella. Sijoituspaikka on kirkkosalin takaosa siten, että molemmat taulut ripustetaan seinälamppujen vierelle. Vaihtoehtoisesti taulut voidaan sijoittaa kirkon sakastiin.

2)      Khra:n esitys: Taulu viimeisestä ehtoollisesta: 1. Taulu sijoitetaan kirkon sakastiin.

3)      Vanha musta kasukka: 1. Kasukka sijoitetaan makuuasentoon kannelliseen laatikkoon tai ainakin leveään henkariin, joka pehmustetaan ja päällystetään silkkipaperilla.

4)      Khra:n esitys: Vanha musta antependium: 1. Sekä tekstiilin ala- että yläosa irrotetaan muusta tekstiilistä, puhdistetaan pakastamalla ja kehystetään. 2. Ne sijoitetaan kirkon takaseinälle.

Punaista antependiumia ei oteta talteen.

5)      Khra:n esitys: Pellavainen violetti antependium vuodelta 1962: 1. Liina puhdistetaan varovasti. 2. Se otetaan juhlapöytäliinaksi.

6)      Khra:n esitys: Punainen polvistumistyyny: 1. Tyyny puhdistetaan pakastamalla. 2. Se kehystetään tauluksi ja sijoitetaan kirkon morsiushuoneeseen.

7)      Khra:n esitys: Vanha pikkuarkku: 1. Arkku tyhjennetään kynttilöistä ja puhdistetaan hyvin varovasti. 2. Arkku asetetaan arvoiselleen paikalle.

8)      Khra:n esitys: Vanha raha-arkku: 1. Arkku puhdistetaan hyvin varovasti. 2. Arkku sijoitetaan kirkon keskikäytävälle.

9)      Khra:n esitys: Ruumiinkantokärri: 1. Annetaan maakuntamuseon hallintaan, jos se on mahdollista.

10)   Tp:n esitys: Häpeäpenkki: 1. Penkki maalataan mustaksi. 2. Penkki sijoitetaan kirkon pääeteiseen virsihyllyn alle, jolloin sen päälle voi laittaa esitteitä ja muuta materiaalia.

11)   Khra:n esitys: Iso kynttiläkruunu: 1. Kruunu sijoitetaan seurakunnan tiloihin.

12)   Khra:n esitys: Pieni kynttiläkruunu: 1. Kruunu sijoitetaan seurakunnan tiloihin.

13)   Khra:n esitys: Viisihaarainen kynttelikkö: 1. Kynttelikkö sijoitetaan rukoushuoneeseen. Rukoushuoneen tavanomaisia kynttilänjalkoja käytetään hautaustoimituksissa alttarikaiteella ja lasisia kynttilänjalkoja käytetään seurakuntasalissa.

14)   Tp:n esitys: Kellotapulin alakerta siivotaan tämän kesän aikana. Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän sitä varten.

15)   Tp:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän tekstiilien puhdistusta varten.

 

16)   Tp:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän häpeäpenkin maalaamista varten.

Päätös: Hautausmaan katselmuksessa todettiin kohdat 1-4 seuraavaa: Hyryntien puolelta katsottuna hautausmaalla kuivunut koivu poistetaan. Vuorenkilpiä, lupiineja ja muita suuria kasveja ei saa istuttaa hautausmaalle. Jo tällä hetkellä niitä joudutaan poistamaan hautasijojen ulkopuolelta. Laitetaan opaste muualle haudattujen muistomerkille. Kirkon pihalle opaste wc:lle ja inva-wc:lle, esim. putkessa olevat opasteet.

Inventaario seurakunnan esineistöstä:

Kohdat 1-3 esityksen mukainen.

4. Esitetään Kirsi Heikkiselle hoidettavaksi esityksen mukaisesti.

6. Kirkkoherra hoitaa esityksen mukaisesti.

 5. Esityksen mukainen.

 7. Kirkon opas tyhjentää arkun sisällön ja puhdistaa arkun hellävaraisesti.

 8. Vanha raha-arkku sijoitetaan morsiushuoneen pöydäksi ja sakastin kaksi talonpoikaistuolia tuoleiksi. Morsiushuoneen entinen pöytä siirretään tapulikahvilan pöydäksi. Raanu siirretään seurakuntakeskukseen.

9. Esityksen mukainen.

10.Häpeäpenkki kunnostetaan esim. kansalaisopiston piirissä tai etsitään osaava henkilö tekemään kunnostus. Penkki sijoitetaan tapuliin.

11. Kynttelikkö sijoitetetaan kirkkoherran huoneeseen.

12. poistettu

13. Esityksen mukainen

14. Tapulissa tavarat järjestetään ja imuroidaan.

15. Kirsti Heikkistä pyydetään hoitamaan puhdistuksen.

16.  Ks. kohta 10.

 

 

 

104 §

KELKKAREITIN OHJAUS SEURAKUNNAN KIINTEISTÖN KAUTTA

Hyrynsalmen kunta tiedustelee mahdollisuutta ohjata kelkkareitti seurakunnan omistaman kiinteistön 105-401-8-11, Tapiola kautta. Nykyinen kelkkareitti kulkee Heinijärven yli ja paikka on vaarallinen varsinkin alku- ja loppukaudesta, mutta myös keskikaudella arvaamaton virta voi heikentää jäätä vaarallisesti. Myös Kangasjoen ylitys on ongelmallinen läpi kauden vanhalla reitillä.

Muutos tehtäisiin jo tulevalle talvelle. Mitaltaan osuus on n. 50 m. Liitteenä kartta.

Tp:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Hyrynsalmen kunnan suunnitteleman kelkkareittimuutoksen, jossa

kelkkareitti ohjataan seurakunnan omistaman kiinteistön 105-401-8-11 Tapiola kautta

kartalle merkitylle n. 50 metrin matkalle.

Päätös: Esityksen mukainen.

 

105 §

ILMOITUSASIAT

1.Kirkkoherran virkaan asettaminen pidetään Su 1.10.2017. Kirkkoherra alkaa suunnittelemaan tilaisuutta heinäkuun aikana. Saatettiin tiedoksi.

2. Kirkon oppaana toimii Senni Heikkinen 21.7.2017 saakka. Saatettiin tiedoksi.

3.Seurakuntakirjaston luominen on menossa: Kirkkoherran työhuoneeseen tulee eksegeettinen kirkkohistoriallinen, dokmaattinen ja homileettis-liturginen kirjallisuus, seurakuntapastorin huoneeseen varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöhön liittyvä, kanttorille nuotti- ja musiikkitietokirjat, diakoniatyöntekijälle oman työalan kirjallisuus, lastenohjaajalle omat ja talouspäällikölle kiinteistön- ja taloudenhoitoon liittyvät kirjat sekä työsuojelualaan kuuluvat. Seurakuntatalon käytävälle sijoitetaan yleisesti kiinnostavat kirjat. Saatettiin tiedoksi.

4. Lahjoitukset:

Vieno Karppisen perikunta on lahjoittanut kirkkoon kaksi tuolia lapsuutensa keittiöstä. Tuolien värinä on pastellinvihreä.

Eeva Heikkinen lahjoitti kolme pellavaista liinaa ehtoollismaljan pyyhkeiksi.

Rovasti Toivo Liimatan omaiset ovat lahjoittaneet kirkon sakastiin harmaaksi maalatun ison puisen nojatuolin sekä kirjoja ja saarnakirjoituksia.  Tuoli on aikaisemmin ollutkin Hyrynsalmen seurakunnassa ja omaiset halusivat palauttaa sen takaisin seurakunnan käyttöön. Saatettiin tiedoksi.

5.Kajaanin perheasiainneuvottelukeskuksen ajankohtaistiedote. Saatettiin tiedoksi.

6.Talouspäällikön henkilöstöpäätökset: 19.6. Susanna Uusi-Illikaisen työkokeilu  hautausmaalla. Toimintaan osallistumisaika 13.7. – 4.8.2017 1-3 pv/vko 3h/pv.

6.7.2017 Risto Juntusen työsopimus hautausmaan kausityöntekijänä 15.5. – 31.7.2017 päätyy, jota jatketaan 1.- 31.8.2017 saakka. Työaika 6 h /pv. Saatettiin tiedoksi.

7. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Saatettiin tiedoksi.

8. Seuraava kn:n kokous on 30.8.2017 klo 15. Tulevia asioita mm. Arkistointisääntö ja arkiston muodostussuunnitelma. Uuden avioliittolain voimaantulon jälkeen tilojen käyttö. Kirkon lämmitys ja käyttö. Kirkkohallituksen kysely.

 

106 §

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Muutoksenhakuohje annetaan kokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

 

107 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkoherra päätti kokouksen klo 17.45. Lopuksi laulettiin virsi 563.